Klagomål


Vägledning

Vid allmänna frågor om finansiella produkter eller vid behov av stöd i samband med klagomål kan du som är konsument vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå eller Konsumenternas Bank- och Finansbyrå för råd och hjälp.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Telefon 08-22 58 00
Konsumenternas Bank- och finansbyrås hemsida

I många kommuner finns också kommunal konsumentvägledning.

Klagomål

Klagomål och tvistelösning utanför domstol

Om du som kund vill framföra klagomål rörande förmedlingen gäller följande förfarande och handläggningstid.

Är du inte nöjd med en tjänst som vi har levererat är det viktigt att du omgående meddelar oss detta. Vi har riktlinjer för hantering av klagomål enligt FFFS 2005:11. Du bör i första hand ta direkt kontakt med din rådgivare. Vi strävar efter att besvara klagomål inom två veckor.

Klagomålsansvarig

Klagomålsansvarig
Garantum Wealth Management
Box 7364
103 90 Stockholm

Om du inte är nöjd med beskedet från Garantum Wealth Management, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Anmälan till ARN måste göras senast sex månader efter att Garantum Wealth Management lämnat slutligt besked i frågan. Det omtvistade beloppet ska vara minst 2 000 SEK för att ARN ska kunna pröva frågan.

ARN
Box 174
101 23 Stockholm
Telefon 08-555 017 00
Allmänna reklamationsnämndens hemsida

Tvistelösning

Om tvist uppstår med anledning av detta uppdrag finns det alltid möjlighet att få den prövad i allmän domstol (tingsrätt). För att inte förlora din rätt till ersättning ska du ha väckt talan vid domstol inom tre år från det att du fått veta att fordringen kunnat göras gällande och i vart fall inom tio år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande.