Tillsyn


Tillsyn Försäkringsförmedling

PB Wealth Management AB är registrerade försäkringsförmedlare och står i denna egenskap under Finansinspektionens tillsyn.

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet enligt lagen om försäkringsförmedling. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn även vid förmedling av fondandelar och investeringsrådgivning avseende fondandelar. Finansinspektionen ska på begäran av Dig som kund eller andra informera om rätten för en anställd på Bolaget att förmedla försäkringar är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

Finansinspektionen
Box 6750
113 85 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
Fax: 08-24 13 35
E-post: finansinspektionen@fi.se
Finansinspektionens hemsida

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen är tecknad hos följande försäkringsbolag:

AIG Europe Limited (516408-1027)
103 69 Stockholm
Tel: 08-506 920 00
AIG Europe Limited´s hemsida

Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med försäkringsförmedlingen. Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid efter det att du märkt eller bort märka att en skada har uppkommit.

Försäkringsbeloppet är den högsta sammanlagda ersättning som If betalar för skadestånd, inklusive ränta, utrednings-, förhandlings-, rättegångs-, skiljemanna- och räddningskostnader (med utrednings- och förhandlingskostnader avses kostnad för arbete som utförs av annan än Ifs personal).

Den högsta ersättning som kan betalas för en skada uppgår till ett belopp som motsvarar 1 250 618 euro per skada eller det högre belopp, grundat på förändringar i det europeiska konsumentprisindexet som Europeiska gemenskapernas kommission tillkännager vart femte år, med början 2007.

Den högsta ersättning som kan utbetalas under ett år uppgår till ett belopp som motsvarar något av följande, eller det högre belopp, grundat på förändringar i det europeiska konsumentprisindexet, som Europeiska gemenskapernas kommission tillkännager vart femte år med början 2007:

  • Minst 2 501 236 euro om antalet fysiska personer som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början uppgår till högst 10
  • Minst 3 751 854 euro om antalet fysiska personer som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början uppgår till mellan 11 och 20
  • Minst 5 002 742 euro om antalet fysiska personer som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början överstiger 20

Självrisken är SEK 100 000.

Vid fondförmedling gäller följande

Ansvarsförsäkringen är tecknad hos följande försäkringsbolag:

AIG Europe Limited (516408-1027)
103 69 Stockholm
Tel: 08-506 920 00
AIG Europe Limited´s hemsida

Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid efter det att du märkt eller bort märka att en skada har uppkommit.

  • Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med fondförmedlingen.
  • Försäkringsbelopp per skadehändelse: EUR 500 000
  • Försäkringsbelopp per avtalstid: EUR 750 000
  • Självrisk: SEK 100 000

Tillsyn Investeringsrådgivning

Bolaget är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Som anknutet ombud får Bolaget marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster. Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.

Eventuella klagomål skall anmälas till Garantum Fondkommission AB, Klagomålansvarig, Box 7364, 103 90 Stockholm.

Läs mer på Garantum Fondkommissions hemsida