Hållbara investeringar hos Garantum Wealth Management


Vi tror på relationsbaserad och individanpassad rådgivning – oavsett om det gäller att bistå kunderna vid val av försäkringar och/ eller enskilda produkter eller att hjälpa till att lämna råd gällande hela portföljen. Varje kund har specifika preferenser kring målavkastning, risk placeringshorisont och så även ofta gällande hållbarhetsfokus. Den senaste tiden visar det sig att medvetenhet ökar kring hållbarhetsfrågor gällande investeringar och vi jobbar aktivt med att möta den ökade efterfrågan genom att erbjuda våra kunder rätt produkter och verktyg för att säkerställa att rådgivning sker på ett tydligt och effektivt sätt.
Bolaget är mån om att våra rådgivare tar hänsyn till och informerar kunden om eventuella hållbarhetsrisker i investeringsrådgivningen och försäkringsförmedling. En hållbarhetsrisk innebär en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. För att Bolaget och rådgivaren ska kunna identifiera och bedöma hållbarhetsriskerna för investeringar har Företaget bl.a. tillgång till information från produktleverantörer och försäkringsbolag.
För att säkerställa att kundens preferenser kring hållbarhet beaktas på ett fullgott sätt vidtar Bolaget följande åtgärder:
  • Utbildar rådgivare i miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsaspekter.
  • Säkerställer att våra rådgivare informerar kunden om vad hållbara investeringar är och vad hållbarhetsrisker innebär.
  • Säkerställer att våra rådgivare identifierar kundens eventuella hållbarhetspreferenser och tillhandahåller individanpassad rådgivning och försäkringsförmedling utifrån kundens önskemål.
Garantum Wealth Managements ersättningspolicy
Ersättningspolicyn reglerar att ersättningar till anställda ska präglas av långsiktighet och ska inte uppmuntra till ett överdrivet risktagande eller förstärka intressekonflikter. Det ska finnas en balans mellan fast och rörlig ersättning och den rörliga ersättningen ska innehålla lämpliga kvalitativa kriterier för regelefterlevnad, kundintresse och tjänsternas kvalitet. Kriterierna för rörlig ersättning får inte utformas så att konflikt uppstår med Bolagets skyldighet att iaktta kundernas intressen. Bolagets ersättningspolicy bedöms således vara förenlig med bolagets arbete med hållbarhetsrisker i rådgivning/ försäkringsförmedling till dess kunder.